شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸, ساعت ۱۶:۳۳ |
از سرزمین عجایب آدم تا حیوانات (نقاشی)

از سرزمین عجایب آدم تا حیوانات (نقاشی)

کارشناسان، خلاقیت را «توانایی نگاه جدید و متفاوت به یک موضوع» «فهم بهتر و سازماندهی شده»، «حدس زدن یا منظم کردن فرضیه ها»، «فهم ناخودآگاه و هدایت شونده به سوی بینش های جدید»، «تولید ایده های جدید و مفید»، «تفکر جانبی در برابر تفکر عمودی»، «تفکر واگرا در برابر تفکر همگرا»، «معرفی پدیده ها یا روش های جدید و توانایی خلق کردن با نیروی تخیل»، «ارائه رهیافت های جدید و غیرمعمولی و اثربخش»  و «برقرار کردن ارتباطات جدید»  تعریف کرده اند.

خلاقیت برایند نیروهای تخیلی و تعقلی فرد است که با استفاده از دانسته های قبلی و کشفیات جدید، قالب های ذهنی و محدودیت های فکری او را در هم می شکند و رهیافت هایی نو برای حل مسئله ارائه می دهد». قوه تعقل و قوه تخیل انسان در دو سوی طیف ذهنی انسان قرار دارد و خلاقیت محصول پرورش متناسب و همگون این دو قوه است و چه بسا رشد ناهمگون یکی از این دو قوه انسان را به دام جمود فکری یا خیال پردازی و مالیخولیایی بیندازد.

در ادامه تصاویری را که از خلق آثار هنری با ایده هایی ابتدایی و متفاوت در فضای مجازی دست به دست می شود برای شما قرار داده ایم.

از سرزمین عجایب آدم تا حیوانات (نقاشی)

از سرزمین عجایب آدم تا حیوانات (نقاشی)

از سرزمین عجایب آدم تا حیوانات (نقاشی)

از سرزمین عجایب آدم تا حیوانات (نقاشی)


منبع: ایران ناز