جمعه ۲۵ بهمن ۱۳۹۸, ساعت ۱۲:۵۸ |
۱۱ اصل در پیشگیری از مواد مخدر

۱۱ اصل در پیشگیری از مواد مخدر

در مورد مقاوم سازی کودکان و نوجوانان سازمان جهانی بهداشت، پیشگیری را در سه سطح، این گونه تعریف کرده است:

۱- پیشگیری نوع اول: هدف پیشگیری نخستین، اطمینان حاصل کردن از عدم بروز یک بیماری، فرایند یا مشکل است.

۲- پیشگیری نوع دوم: هدف پیشگیری نوع دوم، شناسایی یا تغییر و اصلاح یک بیماری، فرایند، یا مشکل در کوتاه‌ترین مدت بعد از بروز آن می‌باشد.

۳- پیشگیری نوع سوم:  هدف پیشگیری نوع سوم: متوقف ساختن یا کند کردن جریان پیشرفت یک بیماری، فرایند یا مشکل و پیامدهای آن است، حتی اگر حالت و وضع اصلی همچنان ادامه یابد.

با توجه به این تعریف، اصول اساسی پیشگیری از سو مصرف مواد که عمدتاً مبتنی بر پیشگیری نوع اول هستند در بین کودکان و نوجوانان را می توان به شرح زیر در نظر گرفت:

اصل اول- برنامه‌های پیشگیری باید عوامل محافظت‌کننده را افزایش و عوامل خطرساز را کاهش دهند.

اصل دوم- برنامه پیشگیری باید تمام انواع سو مصرف مواد را تحت پوشش قرا ردهد.

اصل سوم- برنامه‌های پیشگیری باید متناسب با بافت بومی و مواد رایج در یک محله یا شهر صورت پذیرد.

اصل چهارم- برنامه‌های پیشگیری باید به عوامل خطر‌آفرین در مخاطبین خاص، سن، نژاد، جنسیت، ‌توجه خاص داشته باشند.

اصل پنجم- برنامه‌های پیشگیری باید مبتنی بر تقویت روابط خانوادگی و مهارتهای فرزندپروری و… باشند. یعنی: نظارت و مراقبت والدین، اطلاع‌رسانی و آموزش والدین، مداخلات مقطعی و کوتاه مدت در خانواده.

اصل ششم- برنامه‌های پیشگیری باید عوامل خطرساز اولیه کودکی و نوجوانی مثل رفتارهای پرخاشگرانه، مهارتهای اجتماعی ضعیف و مشکلات تحصیلی را شناسائی کنند.

اصل هفتم- برنامه‌های پیشگیری برای مدارس ابتدایی باید ارتقا یادگیری های تحصیلی و اجتماعی - هیجانی را به منظور نشان دادن عوامل خطرآفرین مثل پرخاشگری، شکست تحصیلی، و ترک تحصیل هدف قرار دهد.

آموزش باید متمرکز بر مهارتهای زیر باشد:

- خود کنترلی

- آگاهی هیجانی

- ارتباطات

- حل مسئله اجتماعی

- حمایت تحصیلی به خصوص در مهارت خواندن

اصل هشتم- برنامه‌های پیشگیری برای دانش‌آموزان مدارس راهنمایی و دبیرستان باید صلاحیتهای تحصیلی و اجتماعی را ارتقا‌ دهد، همراه با مهارتهای زیر:

- عادت به مطالعه و حمایت تحصیلی

- ارتباطات

- روابط با همسالان

- خودکارآمدی و جرأت‌ورزی

- مهارتهای مقاومت در برابر مواد

- تقویت نگرشهای ضد مواد

- تقویت تعهد شخصی در برابر سو‌ مصرف مواد

اصل نهم- برنامه‌های پیشگیری در جمعیت عمومی باید در نقاط انتقالی کلیدی جهت یافته باشند مثل گذار از ابتدایی به مقطع راهنمایی که می تواند اثرات سودمندی را حتی در خانواده‌های پرخطر و کودکان پرخطر ایجاد نماید. در اینجا صرفاً جمعیت در معرض خطر، هدف نیست و از این رو کاهش برچسب‌زنی و افزایش روابط مدرسه و جامعه را در بردارد.

اصل دهم- برنامه‌های پیشگیری جامعه مدار که دو برنامه یا بیشتر از دو برنامه را ترکیب می‌کنند، برنامه‌های اثربخش‌تری هستند. مثل تلفیق برنامه‌های خانواده مدار و مدرسه مدار که می تواند نسبت به یک برنامه به تنهایی اثربخش‌تر باشند.

اصل یازدهم- برنامه‌های پیشگیری جامعه مدار باید در زمینه‌های متعدد برای مردم مثل مدارس، انجمن‌ها، سازمانهای مذهبی و رسانه‌ای قابل دسترس باشد.


منبع: بیتوته