شنبه ۷ دی ۱۳۹۸, ساعت ۱۳:۲۹ |
شرایط مهاجرت به بلژیک

شرایط مهاجرت به بلژیک

شرایط مهاجرت به بلژیک؛ تابعیت، وابسته به روابط سیاسی و معنوی یک فرد با دولت آن کشور است. این تعریف شامل عناصر سیاسی و معنوی می باشد و یکی از اصلی ترین انواع اخذ تابعیت یک کشور است که با تولد فرد آغار می گردد و در طول زندگی او ادامه می یابد. این نوع تابعیت از دو روش خاک یا خون حاصل می گردد. تابعیت از طریق تولد غیر ارادی و تحمیلی می باشد. این تابعیت اصلی ترین نوع اخذ تابعیت می باشد که به آن تابعیت اصلی نیز گفته می شود که این نام با معنای آن کاملاً در ارتباط می باشد.

شرایط مهاجرت به بلژیک

به عنوان مثال اگر فردی در ایران متولد شود، بر طبق مفاد قانون مدنی کشور ما خواه ناخواه ایرانی به شمار می رود. بنابراین تابعیت امری انتخابی نیست وهمانگونه که در ماده ۹۸۸ قانون مدنی ذکر شده است ترک آن نیز دارای شرایط خاصی می باشد.

در صورتی که شما در کشور بلژیک متولد شده باشید و بخواهید از این طریق تابعیت اخذ کنید نباید تنها به این امر توجه کنید زیرا کشورها گاهاً از سیستم خون و گاهی از سیستم خاک تبعیت می نمایند که سیستم خاک سیستمی است با این مفهوم که اگر فرد متولد جایی باشد، در آنجا اقامت می گیرد ولی در سیستم خون شخص باید از پدر یا مادر تابع آن کشور متولد شده باشد تا تابعیت آن کشور را دریافت نماید.

در سیستم بلژیک سیستم خون است ولی با شرایطی به شخص متولد بلژیک اقامت و تابعیت تعلق می گیرد که در باب آن در مقالات دیگر به تشریح سخن خواهیم گفت.

اخذ تابعیت از طریق ازدواج در بلژیک

مسئله ای که برطبق نظام حقوق بین الملل خصوصی در میان اکثر کشور های جهان پذیرفته شده می باشد، بدین صورت است که افراد متقاضی در صورت ازدواج؛ می توانند برای اخذ تابعیت کشور مورد نظر اقدام کنند. با توجه به آنچه که گفته شد، اگر شخصی با یکی از اتباع بلژیکی ازدواج کند؛ می تواند در راستای اخذ تابعیت اسپانیا اقدام نماید.

در حقوق کشور ایران نیز در بند ۶ ماده ۹۷۶ قانون مدنی به این امر اشاره شده است که هر زمان تبعه خارجی با شوهر ایرانی ازدواج نماید، ایرانی محسوب می شود.

البته در برخی کشورها همچون ایران آثار حقوقی در مورد اخذ تابعیت بعد از ازدواج با شوهر یا زن آن کشور متفاوت است. اما در رابطه با کشور بلژیک ازدواج با مرد یا زن تبعه ی آن، حتما منتهی به اخذ تابعیت می گردد. این امر منوط بر این است که پرونده ی اخذ تابعیت در بلژیک درست ارائه گردد و دارای شاکله ی صحیح حقوقی باشد.

آنچه در ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران بیان شده است، حاکی از تحمیلی بودن آثار تابعیت است. به عنوان مثال چنانچه که زن خارجی با مرد ایرانی ازدواج نماید از نظر قانون گذار خود به خود ایرانی حساب می شود. در حالی که ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی متضمن اخذ تابعیت نیست. مشخص است که اطلاعات حقوقی در خصوص ازدواج و شروط ضمن عقد ازدواج و اخذ تابعیت یا اقامت در بلژیک از طریق ازدواج دارای پیچیدگی ها و اصول حقوقی خود است.


منبع: اصطهباناتی