جمعه ۱۷ آبان ۱۳۹۸, ساعت ۱۷:۲۷ |
روستای گودین

روستای گودین

​​​​​​​گودینی ها

درست است که گودین جمعیتی ندارد و یک روستای کوچک است ولی افسانه هایی وجود دارد پیرامون این موضوع که هزاران سال پیش هم گودین با همین جمعیت و بلکه بیشتر از این وجود داشته و در حالت یک شهر بوده است.

گودین از زمان های بسیار دور، در این نقطه از نقشه ی جغرافیا وجود داشته. خرم رود، سرچشمه ی زندگی مردمان گودین بوده است.

در این زمان اگر چه گودین یک روستاست که فقط ۵ هزار نفر جمعیت دارد اما مهاجران زیادی از گودین رفته و در شهرهای دور یا نزدیک ساکن شده اند. اگر همه ی این مهاجران به گودین برگردند، جمعیت گودین به راحتی از ۲۰ هزار نفر می گذرد.

هر ساله و در ماه های مختلف، توریست های زیادی برای دیدن گودین تپه به این منطقه می آیند و از این نقطه ی تاریخی دیدن می کنند.

گودین تپه، هفت هزار سال، بلکه بیشتر قدمت دارد و دارای هفت طبقه فرهنگی می باشد.

در افسانه ای آمده است که روزگاری گودین شهری بسیار پر جمعیت و یکی از شهرهای بزرگ دوران خودش بوده است. در این داستان ها آمده است که گودینی ها تمدن بزرگی داشته اند و زلزله پایان کار آن ها و تمدن باشکوه و شهر بزرگشان بوده است. اما عده ای از آن ها باقی مانده و دوباره گودین را بنا کرده اند.

روستای گودین استان کرمانشاه کنگاور


منبع: seeiran