دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۸, ساعت ۱۷:۴۹ |
معنای تقویت در روانشناسی

معنای تقویت در روانشناسی

اسکینر اساس شرطی شدن عامل را بر پایه تقویت استوار می کند. به عقیده او تقویت کننده هر نوع عامل یا رویدادی است که وقوع مجدد پاسخ را افزایش می دهد. انجام یافتن پاسخ سبب احتمال وقوع تقویت می شود. در شرطی شدن عامل تقویت یا محرک باید بی درنگ پس از پاسخ وقوع یابد. برای مثال وقتی موش اهرم را فشار می دهد غذا باید بدون تاخیر وارد طشتک شود. این عمل موید آن است که احتمال فشردن اهرم (پاسخ) به منظور دریافت غذا (تقویت کننده رفتار) ادامه خواهد یافت.

تقویت کننده ها به صورت تقویت مثبت و منفی به کار می روند. وجود تقویت کننده مثبت احتمال وقوع پاسخ را در موقعیت مشابه افزایش می دهد اما عدم یا فقدان تقویت کننده منفی است که سبب تقویت رفتار می شود. برای مثال اگر موش گرسنه در جعبه آزمایش اسکینر اهرم را بفشارد و غذا وارد طشتک شود در اینجا غذا تقویت کننده مثبت است و فشردن اهرم پاسخ آن است.

اما اگر حیوان در جعبه ازمایش بیاموزد که با فشردن اهرمی شوک الکتریکی ناراحت کننده ای را قطع کند در ایجا نیز فشردن اهرم پاسخ و به دنبال آن قطع شوک الکتریکی ناراحت کننده تقویت منفی است


منبع: hidoctor