دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۸, ساعت ۱۶:۳۲ |
وراثت در روانشناسی

وراثت در روانشناسی

هنگامی که تخمک (سلول جنسی ماده) در محیط رحم به وسیله اسپرماتوزوئید (سلول جنسی نر) بارور می شود نخستین نطفه به وجود می آید. تخمک بارور شده از سیتوپلاسم و پروتوپلاسم یا هسته تشکیل شده است. در هسته کروموزومها به صورت ۲۳ جفت در کنار هم قرار گرفته اند.

نیی از این کروموزومها متعلق به مرد و نیم دیگر از آن زن است.کروموزومهای نر و ماده همیشه به حالت ۴۶ یا ۲۳ جفت در کنار هم قرار دارند ولی هنگامی که در میحط رحم به حال فعال در آمده باشند کروموزومهای اسپرماتوزوئید و تخمک به دو قسمت ۲۳ کروموزومی تقسیم سپس آماده ترکیب می شوند.

وقتی ۲۳ کروموزوم (x+۲۳) از سوی مادر با ۲۳ کروموزوم (y+۲۲) از سوی پدر ترکیب شوند فرزند آنها با xy+۴۴ کروموزوم پسر خواهد بود. اما اگر ۲۳ (x+۲۲) کروموزوم مادر با ۲۳ (x+۲۲) کروموزوم پدر با هم ترکیب شوند فرزندشان با xx+۴۴ کروموزوم دختر خواهد بود. در این زمینه ژنها تاثیر عمده ای دارند. زیرا ویژگیهای موجود زنده مانند شکل صورت رنگ پوست رنگ مو و چشم و بسیاری از ویژگیهای بدنی و روانی به وسیله ژنها (تعیین کننده ها) به موجود جدید انتقال می یابند.

به طوری که مشاهده می شود نیمی از صفات و خصوصیات هر فرد آدمی از طرف مادر و نیم دیگر از جانب پدر ایجاد می شود.ژنها که مواد بسیار ریزی در کروموزومها می باشند از مولکولهای مرکب اسید دیوکسی ریبانوکلئیک DNA و ترکیبات بیوشیمی تشکیل شده اند و اغلب موجب واکنشهای بیوشیمی و آنزیمی می شوند که همراه با عوامل محیطی مانند تغذیه و تهیه اکسیژن در ترکیب یاخته ها و اعمال اختصاصی آنها تاثیر زیادی دارند.

محل ژنها که عامل اصلی انتقال وراثت می باشند در درون کروموزومهای هسته است. در روی هر یک از کروموزومها تعداد زیادی ژن ناقل وراثت وجود دارد که مانند دانه های تسبیح در کنار هم قرار گرفته اند. هر ژن دارای محل مخصوصی در روی کروموزوم است و نماینده یکی از ویژگیهای بدنی یا روانی است. اگر در فرآیند انتقال وراثت اختلالی پدید آید و عمل ترکیب به درستی انجام نپذیرد نقص عضو حاصل می شود.


منبع: hidoctor