چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸, ساعت ۱۱:۰۹ |
سامان دادن به کمد ها با راه حل های ساده

سامان دادن به کمد ها با راه حل های ساده

یکی از بزرگ ترین چالش های کمد ها و کمد دیواری ها، تقسیم بندی فضای آن ها به بخش های قابل استفاده و کاربردی می باشد، با قسمت بندی فضای داخلی آن ها می توان وسایل موجود در کمد ها را به شیوه ای آسان مرتب نمود. همچنین با شناسایی فضا هایی که در داخل کمد به اصطلاح پرت شده اند و تقسیم بندی مناسب آن ها می توانید فضای بیشتری برای قرار گیری لباس ها و وسایل خود ایجاد کنید.

سامان دادن به کمد ها با راه حل های ساده

سامان دادن به کمد ها با راه حل های ساده

سامان دادن به کمد ها با راه حل های ساده

سامان دادن به کمد ها با راه حل های ساده

سامان دادن به کمد ها با راه حل های ساده

سامان دادن به کمد ها با راه حل های ساده

سامان دادن به کمد ها با راه حل های ساده

سامان دادن به کمد ها با راه حل های ساده


منبع: دکوبوم